Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις » με αριθμό μελέτης 41/2017 αναδόχου Σιαμίδη Ιωάννη και ΣΙΑ Ε.Ε., μέχρι 31-8-2019