Παράταση χρόνου ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών για την προμήθεια “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”