Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5052407, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020