Ορισμός τεχνικού διαχειριστή του συστήματος και εκπροσώπου του Δήμου για το Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)