Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή για την εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.