Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση των συμφερόντων του Δήμου.