Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.