Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων υπαλλήλου του Δήμου.