Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων υπαλλήλων του Δήμου.