Ορισμός νέου μέλους και ανασυγκρότηση της επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8m3» προϋπολογισμού 132.680,00€ με Φ.Π.Α.