Ορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων για το 2019-2020