Ορισμός μελών για την επιτροπή καταστημάτων σφράγισης