Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ( Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού ) »