Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για τα Σχολικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.