Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017