Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Δήμου Δεσκάτης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)