Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας-Κατζέλης Ηλίας-Γρεβενά σις 06-11-2018