Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ-05-06-2019-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ-ΧΙΟΝΑΤΟ”