ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ