Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποχιονισμού ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ- Αφορά σε συμβάσεις με Κ.Α. 30-6233.008 της ΑΑΥ 622/02-12-2019 του προύπολογισμού 2019.