Μετάθεση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα .