Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ