Λήψη απόφασης καθορισμού δημοτικών κτιρίων για την σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου