Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Πασχαλινού θεματικού πάρκου