Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την « Προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας Μεγάλων Πράσινων Σημείων , Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Κινητών Πράσινων Σημείων στην ΠΔΜ ».