Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2021