Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)-ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2021