Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΓΑΛΑ