Λοιπές αμοιβές τρίτων (Απομαγνητοφώνηση πρακτικών)-2020-2021