Λοιπές αμοιβές τρίτων (Απομαγνητοφώνηση πρακτικών) 2020-2021-ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 3360/11-06-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣΜΕ ΑΔΑΜ 20SYMV006851420