Λοιπές αμοιβές τρίτων (Απομαγνητοφώνηση πρακτικών)-2019