Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 4342 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ