Καθορισμός του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2022.