Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 35.000,01€ για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα» προϋπολογισμού 35.000,01€.