Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» εκτιμώμενης αξίας 30.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).