Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο « ‘Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών δρόμων» εκτιμώμενης αξίας 41.952,98 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).