Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 461.000,00€ για το έργο «Ύδρευση Καρπερού (κατασκευή αγωγού ύδρευσης)» προϋπολογισμού 461.000,00€ με Φ.Π.Α.