Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)» προϋπολογισμού 1.209.677,42 € με Φ.Π.Α