Καθορισμός προσωπικού του Δήμου που δικαιούται τη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας.