Καθορισμός όρων δημοπράτησης του υποέργου «Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας δημοτικού δάσους Καρπερού, Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών», της Πράξης με ομώνυμο τίτλο, στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»-Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3, δράση 8.3.1_1. ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0022007070 εκτιμώμενης αξίας 142.741,94 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)