Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», με προϋπολογισμό 1.615.00,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και έγκριση νέου τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).