Καθορισμός όρων δημοπράτησης του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4. ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036134502 Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )