Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2015 και σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου