Καθορισμός χώρων και επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2019.