Καθορισμός χώρων και επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2016.