Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια του Δήμου μας