Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-ΝΟΣΗΛΕΙΑ Λ.Κ.ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 134/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΑΔΑ Ψ6Α5Ω9Υ-79Χ