Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-L. A.