Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (Απώλειες λόγω πυρκαγιάς)-Σ.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 135/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΑΔΑ 6Ε3ΟΩ9Υ-ΙΞΓ