Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (Απώλεια οικείας λόγω πυρκαγιάς)-Π.Ζ.